نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

خلاصه کتاب نظریه جامعه شناسی ریتزر ۵۰ ص word

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

خلاصه کتاب نظریه جامعه شناسی ریتزر ۵۰ ص word

خلاصه کتاب نظریه جامعه شناسی ریتزر ۵۰ ص word

تالیف جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی فصل یکم ـ گرچه افکار جامعهشناسی را تا تاریخ اولیه بشر میتوان ردیابی کرد، اما جامعهشناسی به عنوان یک رشته علمی متمایز، عمری چندان بیشتر از یک قرن ندارد. ـ نظریه جامعهشناسی نظام دامن گستردهای از افکار است که با مهمترین قضایای مربوط به زندگی اجتماعی سروکار دارد. ـ برابر با تعریف رسمی، نظریه به یک رشته قضایای مرتبطی اطلاق میشود که زمینه را برای تنظیم دانش و تبیین و پیشبینی زندگی اجتماعی و ایجاد فرضیههای…