نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

چکیدههدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می باشد. برای تحقق این هدف…