نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

مقدمه..۱فصل اول:کلیات۲
۱-۱- بیان مساله:.۳
۱-۲- اهداف تحقیق:…۴
۱-۳- اهمیت تحقیق:….۴
۱-۴- سوالات تحقیق :..۴
۱-۵- فرضیه های تحقیق…..۴
۱-۶- چهارچوب نظری:.۴
۱-۷- مدل تحقیق:…۶
۱-۸-مواد و روش تحقیق:……۶
۱-۹- جامعه آماری:……………………………………………………………………………۶
۱-۱۰-روش گرد آوری:………………………………………………………………………..۶
۱-۱۱-روش تجزیه تحلیل:…………………………………………………………………..۷
۱_۱۲-متغییرها و واژه های کلیدی:………………………………………………………..۷
فصل دوم:…