نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

چکیدهیکی از اهداف مهم در تولید و فرآوری گیاهان دارویی عملکرد بالا و کیفیت مطلوب این گیاهان است که با ارزیابی اولیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه و با اجتناب از کاربرد غیرضروری آزمایشات متنوع خاکشناسی، می­توان هزینه تولید را به حداقل کاهش داد. کنگرفرنگی(Cynara scolymus L) ازجمله گیاهان داروییپرکاربرد است که میزان ترکیبات ثانویه از جمله ترکیبات آنتی اکسیدانی شاخص کیفی گیاه محسوب می‌شود. از اینرو ضرورت برآورد عملکرد و میزان ترکیبات…