نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

تأثير تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصيات رشدی گیاه ختمی خبازی

ژوئن 30 2018

تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی

تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی

تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی

فهرست مطالبعنوان صقحه
چکیده.. ۱
فصل اول : مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه…. ۲
۱ـ۲ـ اهمیت گیاهان داروئی… ۳
۱ـ۳ـ اهمیت کشت و تولید گیاهان داروئی….. ۴
۱ـ۴ـ مشخصات مهم تیره پنیرک.. ۵
۱ـ۵ـ خصوصیات گیاه­شناسی ختمی خبازی.. ۶
۱ـ۶ـ زیستگاه و جمع­آوری …. ۷
۱ـ۷ـ پراکنش.۸
۱ـ۸ـ انتشار جغرافیایی ۸
۱ـ۹ـ نیاز اکولوژیکی.. ۸
۱ـ۱۰ـ آماده­سازی خاک… ۸
۱ـ۱۱ـ تناوب کاشت. ۸
۱ـ۱۲ـ تاریخ و فواصل کاشت…. ۹
۱ـ۱۳ـ کاشت…۹
۱ـ۱۴ـ داشت…. ۹
۱ـ۱۵ـ برداشت………………………………… ۱۰
۱ـ۱۶ـ زمان…