نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

خرداد ۲۹ ۱۳۹۷

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

برنامه ها بصورت زیر هستند:نقشه برداری
۱-تبدیل زاویه دسیمال به درجه دقیقه و ثانیه و برعکس
۲-محاسبه آزیموت
۳-مسئله تقاطع
۴-ترازیابی تدریجی
۵-پیمایش بسته
فتوگرامتری
۱-تصحیح شکست اتمسفر
۲-تغییربعدفیلم
۳-اعوجاج عدسی
۴-توجیه داخلی
۵-توجیه خارجی
ژئودزی
۱-تبدیل سیستم مختصات لحظه ای به متوسط
۲-تبدیل سیستم های کروی وکارتزین به یکدیگر
۳-تبدیل دیتوم ها
سرشکنی
۱-مدل پارامتری
۲-مدل شرط
۳-مدل ضمنی
۴-مدل ترکیبی…