نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران مطالعه موردی دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران مطالعه موردی دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان

بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران مطالعه موردی دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان

بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران مطالعه موردی دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکید
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۲) بیان مسأله
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق
۱-۴-۱)مدل مفهومی تحقیق
۱-۵) اهداف تحقیق
۱-۶) پرسش­های تحقیق
۱-۷) مبانی تدوین فرضیه­های تحقیق
۱-۸) فرضیه­های تحقیق
۱-۹) تعریف متغیرهای تحقیق
۱-۹-۱)تعریف مفهومی متغیرها
۱-۹-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها
۱-۱۰) قلمرو تحقیق
۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی
۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی
۱-۹-۳) قلمرو زمانی
 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱) چگونگی…