نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان۹۳

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان۹۳

 فهرست مطالبفصل اول. ۲
۱-۱ )مقدمه۲
۱-۲) سابقه موضوع:۲
۱-۳) اهمیت موضوع:۵
۱-۴)اهداف تحقیق:۵
۱-۵) چهارچوب نظری:۶
۱-۶ )مدل تحقیق:۸
۱-۷) فرضیات یا سوالات تحقیق:۹
۱-۸ )روش تحقیق:۱۰
۱-۹ )جامعهآماری. ۱۰
۱-۱۰ )نمونهآماریوروشنمونهگیری. ۱۰
۱-۱۱)تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:۱۰
 فصل دوم۱۱
بخش اول. ۱۲
۲-۱) بخش اول :۱۳
۲-۱-۱) تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. ۱۳
۲-۱-۲ )بانک شاهی ایران. ۱۳
۲-۱-۳ )بانک استقراضی ایران. ۱۳
۲-۱-۴) بانک عثمانی. ۱۴
۲-۱-۵ )بانک روس و ایران. ۱۴
۲-۱-۶) بانک‌های ایرانی….