نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

فهرست مطالبعنوان…. صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق…. ۱
۱-۱)مقدمه… ۲
۱-۲)بیان مساله… ۳
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۴)اهداف تحقیق… ۵
۱-۵)چارچوب نظری تحقیق.۶
۱-۶)مدل نظری تحقیق… ۷
۱-۷)پرسشهای تحقیق.. ۷
۱-۸)فرضیه های تحقیق… ۸
۱-۹)تعریف نظری متغیرهای تحقیق… ۸
۱-۹-۱) شفافیت اهداف برند… ۸
۱-۹-۲)سختی تحقق اهداف برند.. ۹
۱-۹-۳)برند سازی داخلی……………………………………………………………………………………. ۹
۱-۹-۴)عملکرد برند در سطح کار کنان……………………………………………………………………….