نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق
چکیده۱
۱-۱)مقدمه. ۳
۱-۲) بیان مساله. ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی.. ۷
۱-۵) اهداف تحقیق.. ۱۱
۱-۶) فرضیه های تحقیق.. ۱۲
۱-۷) تعاریف متغیرها۱۲
۱-۷-۱) تعاریف مفهومی متغیرها۱۲
۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها۱۳
۱-۹) قلمرو تحقیق.. ۱۴
۱-۹-۱) قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۴
۱-۹-۲) قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۴
۱-۹-۳) قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۴
فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۶
۲-۲) تبلیغات شفاهی.. ۱۶
۲-۲-۱) تعریف تبلیغات شفاهی.. ۱۷
۲-۲-۲) اهمیت…