نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درماني در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

چکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه ۳
۱-۲)بیان مساله ۴
۱-۳)ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴)اهداف تحقیق ۷
۱-۵)فرضیه ی تحقیق ۷
۱-۶)سئوال تحقیق ۷
۱-۷)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۸
۱-۸)قلمرو تحقیق ۸
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱)بخش اول: ادبیات تحقیق ۱۰
۲-۱-۱)مقدمه ۱۱
۲-۱-۲)تقسیم بندی انواع بیمه ها ۱۲
۲-۱-۳)اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ۱۳
۲-۱-۴)پوشش همگانی خدمات سلامتی ۱۵
۲-۱-۵)بیمه پایه ۱۷
۲-۱-۶)اصل ۲۹ قانون اساسی کشور ۱۷
۲-۱-۷)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ۱۸
۲-۱-۸)خدمات…