نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول:کلیات تحقیق. ۲
۱-۱ مقدمه:۳
۱-۲بیان مسأله:۴
۱-۳ضرورت و اهمیت تحقیق:۶
۱-۴ اهداف تحقیق:۶
۱-۵ مدل مفهومی تحقیق. ۷
۱-۶ فرضیه ها:۷
۱-۷ تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:۸
۱-۷-۱ متغیرهای مستقل:۸
۱-۷-۲ متغیر وابسته:۱۱
۱-۸ قلمروتحقیق:۱۲
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی:۱۲
۱-۸-۲ قلمرو مکانی:۱۲
۱-۸-۳ قلمرو زمانی:۱۲
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق. ۱۳
۲-۱ مقدمه:۱۴
۲-۲بازاریابی:۱۴
۲-۳مدیریت بازاریابی:۱۴
۲-۴ بازاریابی خدمات:۱۵
۲-۴-۱ویژگی های انحصاری خدمات:۱۵
۲-۵ اینترنت:۱۶
۲-۶…