نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲-بیان مسئله۴
۱-۳-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. ۵
۱-۴- چارچوب نظری. ۶
۱-۵- اهداف تحقیق. ۷
۱-۶-سوالات تحقیق. ۷
۱-۷- فرضیه های تحقیق. ۷
۱-۸-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۸
۱-۸-۱-رضایت مشتری. ۸
۱-۸-۲- پاسخگویی. ۸
۱-۸-۳-تکریم. ۹
۱-۸-۴-انصاف.. ۹
۱-۸-۵-قانون‌گرایی. ۹
۱-۸-۶-نظم و ترتیب.. ۱۰
۱-۹- قلمرو پژوهش… ۱۰
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی پژوهش… ۱۰
۱-۹-۲- قلمرو مکانی. ۱۰
۱-۹-۳- قلمروزمانی. ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه…