نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عملکرد ارقام و توده های خربزه در شرایط زارعین

ژوئن 30 2018

بررسی عملکرد ارقام و توده های خربزه در شرایط زارعین

بررسی عملکرد ارقام و توده های خربزه در شرایط زارعین

به منظور معرفی توده یا تودهای برتر خربزه از لحاظ کمی وکیفی، این تحقیق با استفاده از ۱۰ توده خربزه از مناطق مختلف کشور، درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار و دومکان (بخش مرکزی و بخش جزینک از توابع شهرستان زهک) در سال۱۳۸۵ اجرا گردید. خربزه سفیدک محلی زابل رقم غالب منطقه بوده وبه عنوان شاهد منظور شده است هررقم یا توده در۲ خط۴ متری، به فاصله ۵۰ سانتی متر وفاصله ردیف۵/۲ مترکشت شد. فاصله بین تکرارها یک متر درنظر گرفته شد. در طول دوره رشد صفات ومشخصات…