نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR

ژوئن 30 2018

بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR

بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR

بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده ….

۱

فصل اول: مقدمه و کلیات ..

۲

۱-۱- مقدمه….

۳

۱-۱-۲- گیاهان دارویی..

۴

۱-۱-۳- گیاهانی که به عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند ..

۴

۱-۱-۴- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی….

۵

۱-۱-۵- مواد مؤثره گیاهان دارویی..
۱-۱-۵-۱- متابولیت های ثانویه…

۶
۷

۱-۱-۵-۲- طبقه بندی متابولیت های ثانویه..

۸

۱-۱-۵-۳- تولید متابولیت های ثانویه از گیاهان دارویی….

۱۰

۱-۱-۵-۴- راهکارهای افزایش…