نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

تیر ۰۶ ۱۳۹۷

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم  با نظریات هنری جان دیویی

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

فهرست مطالب عنوان صفحه
 چـکیـده
مقـدمـه
۱- مساله تحقیق۱
۲- اهمیت تحقیق۱
۳- اهداف تحقیق۲
۴- سوالات تحقیق۲
۵- پیشینه تحقیق۲
۶- موانع و محدودیت ها۳
۷- روش تحقیق و نگارش۳
 فصل اول: مبانی پست مدرنیسم
۱-۱) آغاز پست مدرنیسم۵
۱-۲) خصوصیات و تعاریف پست مدرنیسم۱۰
۱-۳) پلورالیسم۱۸
۱-۴) هویت۲۰
۱-۵) التقاط گرایی۲۴
۱-۶) جهـانـی شدن۲۶
۱-۷) خرده فرهنگ ها و بومی گرایی۳۰
۱-۸) فراروایـت هـا۳۲
 فصل دوم: پست مدرنیسم و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب
۲-۱) پسـت مـدرنیسم و…