نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی تاثیرمقادیرمختلف ورمی کمپوست وزمان کاشت بررشدوعملکردشنبلیله

ژوئن 30 2018

بررسی تاثیرمقادیرمختلف ورمی کمپوست وزمان کاشت بررشدوعملکردشنبلیله

بررسی تاثیرمقادیرمختلف ورمی کمپوست وزمان کاشت بررشدوعملکردشنبلیله

بررسی تاثیرمقادیرمختلف ورمی کمپوست وزمان کاشت بررشدوعملکردشنبلیله

چکیده:شنبیلیهیکیازگیاهانداروییخانوادهبقولات استکه به عنوان گیاه داروئی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و زمان کاشت بر رشد و عملکرد شنبلیله وکاهش اتکاء به نهاده های شیمیایی در جهت تولید­ پایدار آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ به اجرا در آمد. آزمایش مورد استفاده اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه زمان کاشت (۳۰ اردیبهشت،۳۰ تیر و ۳۰شهریور)…