نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كيفي گیاه چای ترش

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی گیاه چای ترش

بررسی تأثیر محلول  پاشی نیتروژن  و  روی  بر پارامترهای  کمی و کیفی گیاه چای ترش

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی گیاه چای ترش

چکیده:این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی و فیزیولوژیک گیاه چای ترش در منطقه جیرفت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار، در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد جیرفت انجام شد. فاکتور اول محلولپاشی نیتروژن در ۴ سطح شامل(۰-۱%-۲%-۳%) و فاکتور دوم محلولپاشی روی در۲ سطح شامل (۰-۱%) بود. صفات کمی اندازه گیری شده شامل: قطر ساقه ، ارتفاع بوته ، وزن تر و خشک کاسبرگ ، وزن…