نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس

ژوئن 30 2018

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس

فهرست مطالبچکیده.. ۱
مقدمه.. ۲
۱-۱- مشخصات گیاه .. ۳
۱-۲- نیازهای اکولوژیکی .. ۵
۱-۳- تناوب کاشت .. ۶
۱-۴- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز .. ۶
۱-۵- آماده سازی خاک.. ۷
۱-۶- سازگاری .. ۷
۱-۷- تاریخ و فواصل کاشت .. ۸
۱-۸- روش کاشت (تکثیر) .. ۸
۱-۹- مراقبت و نگهداری .. ۱۱
۱-۱۰- برداشت محصول.. ۱۱
۱-۱۱-جمع آوری بذر.. ۱۲
۱-۱۲- فراوری.. ۱۲
۱-۱۳- فناوری تقطیر و استخراج اسانسها.. ۱۳
۱-۱۴- اثر روش خشک کردن روی مقدار و ترکیبهای اسانس گیاه اسطوخودوس.. ۱۴
۱-۱۵- ترکیبات اصلی تشکیل دهندهی اسانس اسطوخودوس…..