نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس در شرایط آب و خاک شور

ژوئن 30 2018

بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس در شرایط آب و خاک شور

بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس در شرایط آب و خاک شور

بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس در شرایط آب و خاک شور

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده….۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه…..۲
۱-۲ بیانمسئله.۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…۶
۱-۴ فرضیات تحقیق…۶
۱-۵ اهداف تحقیق….۶
۱-۶ سؤالات تحقیق:….۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده….۷
۲-۱- گیاه شناسی…..۷
۱-۲- تاریخچه کشت روناس…۸
۲-۱-۱خاک….۱۰
۲-۱-۲- آماده سازی زمین….۱۰
۲-۱-۲-۱-کود…۱۰
۲-۱-۳-۴-آبیاری ..۱۰
۲-۱-۳-زمان کاشت ، داشت ، برداشت…۱۱
۲-۱-۵- نگه داری روناس یا مرحله…