نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

ارزيابي عملکرد دانه ارقام ولاین های گلرنگ به تنش خشكي در زمان های مختلف کاشت

ژوئن 27 2018

ارزیابی عملکرد دانه ارقام ولاین های گلرنگ به تنش خشکی در زمان های مختلف کاشت

ارزیابی عملکرد دانه ارقام ولاین های گلرنگ به تنش خشکی در زمان های مختلف کاشت

به منظور ارزیابی عملکرد ارقام ولاین های جدید گلرنگ به تنش خشکی در کشت پاییزه و کشت زمستانه دو آزمایش طی سال زراعی ۹۳-۹۲ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک زابل بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجراء گردید. در این تحقیق، تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در سه سطح:شامل : I1- آبیاری در تمام مراحل رشد(روزت، ساقه رفتن، طبق دهی، گلدهی و پرشدن دانه) به عنوان شاهد I2- قطع آبیاری از کاشت تا آغاز گل دهی و انجام آبیاری در گلدهی و…